ต้อกระจก

http://youtu.be/RFW7PSXXjFE

Advertisements

Leave a comment »

ต้อกระจก

Leave a comment »

one more time

Leave a comment »

เพลงเธอคือใคร

Leave a comment »

อัปเดตอบรมการประชุมโครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน

This slideshow requires JavaScript.

กลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดการประชุมโครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน

ในวันที่ 12 – 15 กันยายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1     ดูภาพกิจกรรมเพิ่ทเติม

Leave a comment »

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ   ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐานการศึกษา
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
  5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

Leave a comment »

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดห้วยหมู

โรงเรียนวัดห้วยหมู  (   อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง  )  คือสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

Leave a comment »